"Maerchen, Mythen, Monster. Thema einer Sammlung"

 

Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Germany

 

29. 05. 1985 - 28. 07. 1985

 

 

 

 

 

 

Artists: Erwin Bohatsch, Christian Boltanski, Robert Combas, Gunter Damisch, Alphons Freijmuth, Mimmo Germana, Horst Glaesker, Leiko Ikemura, Wilhelm Jaeger, Alfred Klinkan, Annette Messager, Ladislav Minarik, Tony Morgan, Alois Mosbacher, Josef Felix Mueller, Christa Naeher, Mimmo Paladino, Hervé di Rosa, Claude Sandoz, Hubert Schmalix, Ernesto Tatafiore, Isolde Wawrin

 

 

Curator: Klaus Honnef

 

 

Rheinisches Landesmuseum Bonn

Colmantstr. 14-16

53115 Bonn

Tel 0228 2070-0

Fax 0228 2070-299

info.landesmuseum-bonn@lvr.de

www.landesmuseum-bonn.lvr.de