"WHITE and BLACK"

 

Meguro Museum of Art, Tokio, Japan

 

01. 08. 1998 - 15. 09. 1998

Artists: Yae Asano, Tsuguharu Fujita, Kiyoshi Hasegawa, Isao Hayashi, Baisen Hirai, Gosei Hotei, Leiko Ikemura, Hokusai Katsuhika, Ryushi Kawabata, Eisen Keisai, Eizan Kikukawa, Utamaro Kitagawa, Yasuo Kuniyoshi, Tomoharu Murakami, Katsuhito Nishikawa, Koichi Ono, Bakusen Tsuchida, Hiroshige Utagawa, Kunisada Utagawa, Masaaki Yamada, a. o.

 

 

Meguro Museum of Art

Meguro-ku, Meguro 2-4-36

〒 153-0063 Tokyo, Japan

www.mmat.jp

mmatoffice@mmat.jp

 

T: +81 3-3715-9328

F: +81 3-3714-1201