"Japanese Oil Painting from the Collections"

 

Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Tochigi, Japan

 

24. 01. 2010 - 22. 03. 2010

 

 

Perticipating artists: Abe Goosei, Ai Ou, Fukuda Miran, Hasegawa Haruko, Hashimoto Kunisuke, Irie Kan, Leiko Ikemura, Katsura Yuki, Kawashima Riichiroo, Kitagawa Minji, Kobayashi Takashi, Motonaga Sadamasa, Mukai Junyoshi, Nanba Taryuuki, Ofuji Yutaka, Osakabe Jin, Oyamada Jiroo, Fujita Tsuguji, Sakurai Hamakoo, Shiraga Kazuo, Shimizu Toshi, Suda Hisashi, Tsuruta Goroo, Yajima Mieko, Yoshi Naka Taizou, Yuasa Ryuuhei

 

 

TOCHIGI PREFECTURAL MUSEUM OF FINE ARTS

4-2-7, Sakura, Utsunomiya, Tochigi 320-0043, JAPAN

Tel. +81-28-621-3566 Fax. +81-28-621-3569

 

 

www.art.pref.tochigi.lg.jp

www.art.pref.tochigi.lg.jp/en/exhibition/v100124/v01/01.html

www.art.pref.tochigi.lg.jp/en/exhibition/v100124/v01/index.html