"In Between Journeys : Here I am"

 

Takamatsu City Museum of Art, Japan

 

23. 06. 2012 - 02. 09. 2012

Leiko Ikemura, Yoshitomo Nara, Oscar Oiwa, Chiharu Shiota, Yuken Teruya, a. o.

 

 

Takamatsu City Museum of Art

10-4 Konya-machi

760-0027 Takamatsu

Japan (city map)

tel +81 (0)87-823-1711

 

www.city.takamatsu.kagawa.jp/kyouiku/bunkabu/bijyutu/

www.city.takamatsu.kagawa.jp/12754.html