"Leiko Ikemura. PIOON"

 

The Vangi Sculpture Garden Museum, Mishima, Japan

 

20. 04. 2014 - 14. 10. 2014

 

 

 

 

 

Vangi Sculpture Garden Museum

347-1 Clematis no Oka

Higashino, Nagaizumi-cho

Shizuoka 411-0931

Japan

TEL : +81(0)55-989-8787

FAX : +81(0)55-989-8790

 

www.pioon.info

www.vangi-museum.jp/kikaku/140420.html