"The Silent Passion"

 

Tochigi Perfectural Museum of Fine Arts, Utsunomiya, Japan

 

28. 07. 1991 - 10. 10. 1991

 

 

 

Artists: Leiko Ikemura, Atsuko Ara, Miran Fukuda, Chie Matsui, Mio Shirai, Mie Takatsu, Eri Takayanagi

 

 

Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts

4-2-7 Sakura, Utsunomiya

Tochigi Prefecture

320-0043, Japan

+81 28-621-3566

 

www.art.pref.tochigi.lg.jp

www.art.pref.tochigi.lg.jp/en/information/

 

 

Sources:

www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action

Catalogue:

The Silent Passion. Seven Artists from Japan.

Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts

Curated by Kazuhiro Yamamoto

Published by the Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Japan 1991

62 p.; 28 cm

japanese, (nihongo)