"Images of women in Japanese Contemporary Art 1930’s - 90’s"

 

Shoto Museum, Tokyo, Japan

 

10. 12. 1996 - 02. 02. 1997

Artists: Katsura Funakoshi, Noritoshi Hirakawa, Leiko Ikemura, Naofumi Maruyama, Mitsuko Miwa, Yasumasa Morimura, a. o.

Shoto Museum of Art

2-14-14 Shoto, Shibuya-ku

Tokyo 150-0046

Japan

TEL +81(3)3465-9421

FAX +81(3)3460-6366

 

www.shoto-museum.jp/04_guide/index.html